FunAlliance.com
  

 
Chinese History on One Page
  
Dynasty/
Period
Dynasty
(in Chinese)
Year
Xia 21st century BC to 16th century BC
Shang 16th century BC to 11th century BC
Zhou 11th century BC to 771
Chun Qiu Zhan Guo Chun Qiu 770 BC - 476 BC
Zhan Guo 475 BC - 221BC
Qin 221 BC - 206 BC
Han West Han 202 BC - 8 AD
East Han 25 AD - 220 AD
San Guo 220 - 280
Jin West Jin 265 - 316
East Jin
317 - 420
Nan Bei Zhao 420 - 589
Sui 581 - 618
Tang 618 - 907
Wu Dai 907 - 960
Song North Song 960 - 1127
South Song 1127 - 1276
Yuan 1271 - 1368
Ming 1368 - 1644
Qing 1644-1911
Qing Emperor In Chinese Year
Shun Zhi 1643 - 1661
Kang Xi 1661 - 1722
Yong Zheng 1722 - 1735
Qian Long 1735 - 1799
Jia Qing 1799 - 1820
Dao Guang 1820 - 1850
Xian Feng 1850 - 1861
Tong Zhi 1861 - 1875
Guang Xu 1875 - 1908
Xuan Tong 1908 - 1911
Republic of China 1911 - 1949
People's Republic of China 1949 -

  

The FunAlliance. All rights reserved. Our Newsletter